“Undersökning” utan värde


På DN Debatt publicerade, i måndags, SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén en artikel med rubriken Statliga generaldirektörer bedriver borgerlig propaganda. I den presenteras resultaten av en undersökning som visar att företrädare för statliga myndigheter “gör uttalanden som inte grundar sig på fakta och forskning utan handlar om rent politiskt tyckande”, specifikt uttalande som stöder en borgerlig politik.

Granskningen bygger på en sökning i Mediaarkivet efter artiklar där en rad statliga myndigheter nämns. Av 24000 träffar valdes 6000 ut, och “av dessa är vi [SEKO] helt säkra på att politiska/ideologiska åsikter framförs i 300 artiklar“. Genast inställer sig några frågor: På vilka grunder gjordes urvalet från de ursprungliga 24000 artiklarna till de 6000 som granskades? Vilka kriterier finns för att bedöma ett uttalande som politisk/ideologisk åsikt? Hur var förhållandet mellan uttalande med stöd för en borgerlig / socialdemokratisk politik?

I DN-artikeln ges bara lösryckta citat, men det är en debattinlaga, och man behöver kanske inte vänta sig en full presentation av alla data i den. Men, det borde finnas i den ursprungliga rapporten. Den finns publicerad på SEKO:s hemsida.

Nejdå, i rapporten är formuleringarna om möjligt än mer svepande än i DN artikeln. I samband med uttalanden om en höjning av pensionsåldern (av Niklas Bruun på ALI, Ingmar Hansson, chef för KI och Ole Settergren, pensionschef på FK) konstateras att den förre “utgår ifrån en idealiserad självbild av friska, välmående chefer med inkomster, bonusar och pensionsavtal på miljontals kronor” samt att “herrarna undviker helt att diskutera
hur allt omänskligare arbetsplatser måste förändras för att folk ska orka med arbetslivet fram till pensionen.” Är detta fakta? I så fall vill jag gärna se underlaget för påståendet att arbetsplatserna blir “allt omänskligare”.

Längre fram i rapporten kritiseras Konkurrensverket för att det tar för stort marknadsekonomiskt hänsyn i sina bedömningar i vissa remissfrågor. “Frågan som infinner sig är om Konkurrensverket inte alls ska ta miljön i beaktande, utan göra sin bedömning enbart utifrån marknadsekonomiska hänsyn?” frågar sig rapportförfattarna. Från KKVs hemsida kan man läsa följande: “Konkurrensverket är den myndighet som övervakar att företagen följer konkurrenslagen. Vi föreslår också regeländringar som skulle vara bra för konkurrensen“. Verket har alltså till uppgift att värna konkurrensen, att väga detta mot andra intressen är ett politiskt ställningstagande som skall göras av ansvariga politiker, inte det statliga verket. KKV kritiseras alltså för att de följt sitt regeringsuppdrag att värna konkurrensen och inte stödja, idet här fallet, ett regeringsförslag om införande av en speciell flygskatt.

Och så fortsätter det… SEKO:s rapport, och tillhörande debattartikel, är en samling lösryckta citat kontrade med SEKO:s åsikter, utan ett tillstymme till presentation av data, metodik eller statistik. Som “undersökning” betraktad kan man inte säga annat än att den har mycket ringa sakligt värde. Man använder ord som undersökning och statistik för att ge intryck av en vetenskaplig metodik som helt saknas.*

Rapporten avslutas, helt utan sammanhang, men kanske som en varningens finger för dem som inte rättar in sig i ledet, med den vanliga kängan mot de alltför höga direktörslönerna.

* Åtminståne i rapporten. Det är möjligt att en bakomliggande vetenskaplig metodik föreligger, men detta presenteras då erbarmligt inadekvat.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.