En bra vecka för vetenskapen.


I veckan har två mycket intressanta vetenskapliga resultat presenterats, i två helt skiljda sammanhang. Ingetdera är särskilt överraskande, men de är ändå betydelsefulla. Vad jag syftar på är presentationen av data från WMAP:s andra och tredje år, samt SBUs undersökning av alternativa metoder vid smärtlindring, mer om den nedan.

WMAP, eller Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, är ett av de tuffaste pågående experimenten inom kosmologi just nu. Det handlar om hur den kosmiska mikrovågsbakgrunden (CMB), som upptäcktes av misstag 1965 vid Bell Labs, varierar över himlen. Och det handlar till syvende och sist om hur universum blev till. CMB är idag det starkaste beviset för big bang-teorin, och variattionerna i CMB stämmer mycket väl med den rådande inflationsteorins beräkningar. De nya data som släppts låter bland annat oss beräkna universums ålder till 13.7 miljarder år, med en felmarginal på endast 60 miljoner år, alltså ett fel på mindre än en halv procent. För en välskriven sammanfattning av de senaste resultatens betydelse hänvisar jag till experterna på Cosmic Variance.

När det gäller SBU:s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) genomgång av metoder för smärtlindring visar rapportens sammanfattning tydligt att t ex homepatisk behandling är lika effektiv som placebo*. DN har dock gått ut lite för hårt när man i stor rubrik meddelat att “Alternativmetoder mot smärta döms ut”. Faktiskt visar SBU:s genomgång att t ex (västerländsk) akupunktur är effektivt för behandling av vissa former av smärta. Detta påpekas också i ett meddelande på SBU:s hemsida. Det är också viktigt att påpeka att flertalet metoder inte “döms ut” för att det finns undersökningar som visar att de saknar effekt, utan snarare för att det saknas undersökningar som visar att de har effekt. En liten med betydande skillnad. Detta påpekas tydligt i rapporten.

Studier som har undersökt effekterna av [lång lista på metoder] är för få och heterogena för att medge några slutsatser.

Man bör här också notera att SBU:s undersökning inte är en egen studie av olika metoders verkan mot smärta, utan en litteraturgenomgång av publicerade studier.

Sveriges största förespråkare för alternativa behandlingsmetoder och spridare av katastrofala hälsolarm har något annat fokus än DN: “Akupunktur bevisat bra mot ryggont“. Faktum är ju att Aftonbladets rubrik (fanfar, det kan vara unikt) är mer rätt än DN:s. För det är ju så vetenskap fungerar, man designar studier för att undersöka en hypotes (t ex homeopati är effektivt mot smärta), och från studien drar man slutsatser huruvida hypotesen stämmer eller ej. Om inga studier om en metod föreligger, kan man inte heller göra några utsagor om metoden.

Nu kan man ju hysa en viss misstänksamhet i alla fall mot metoder som sägs fungera utan att något orsaksamband mellan behandling och resultat, som kan förklaras inom accepterad fysik, finns. Därtill bör man vara oerhört skeptisk mot metoder som säger sig ge goda resultat, men att dessa inte går att visa med vanliga metoder. På samma sätt bör man hålla en sunt tvekande inställning metoder som lovar mirakulös hjälp. En mycket läsvärd artikel om dett är skriven av Ragnar Levi: Finns det fakta bakom rubrikerna?, i senaste numret av tidningen Folkvett och som snart kommer att finnas tillgänglig här.

Tyvärr måste man väl säga att en undersökning med aldrig så klara tecken på att de flesta “alternativa” behandlingsmetoderna är verkningslösa i bästa fall, inte kommer att övertyga de som ändå är övertygade om deras förträfflighet. Lika lite som de nya WMAP-resultaten kommer övertyga inbitna kreationister att jorden faktiskt är mer än 6000 år. Som avslutning kan jag också, i ett ögonblick av självkritik, efterlysa en ödmjuk inställning från vetenskapsmän att inte dra alla alternativmetoder över en kam. Som religionshistorikern Olof Hammer uttrycker det

Naturvetaren bör till exempel komma ihåg att det inte finns några belägg för att inbitna naturmedelsanvändare och skeptiker mot skolmedicinen skulle vara sjukare än andra.

När ni ändå surfar till Vetenskap och Folkbildnings sida, så passa då också på att läsa den här intressanta artikeln om alternativmedicin från 2002.

*Vilket väl är ungefär vad homeopati är.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.